Warunki korzystania, płatności, dostawy i zwrotu.

Warunki korzystania

Warunki korzystania ze strony http://euromart.com/

Niniejsze Ogólne Warunki regulują relacje między Noople OOD, zwaną dalej Sprzedawcą, z jednej strony, a Użytkownik i stron internetowych i usług znajdujących się na stronie http://euromart.com/, zwanymi dalej Użytkownikami, z drugiej strony.

Noople OOD jest spółką prawa handlowego Republiki Bułgarii, numer identyfikacyjny firmy: 205231778, Rogosh Village - 4140, Keranite no. 1040, region Płowdiw, tel .: +48 221 530 717, e-mail: poland@euromart.com

Przed skorzystaniem z informacji i usług biznesowych oferowanych w Witrynie należy przeczytać opublikowane Ogólne warunki handlowe (zwane dalej „Usługami”).

Ten dokument zawiera informacje o Noople OOD oraz ogólne warunki korzystania z usług świadczonych przez Noople OOD, które regulują relacje między nami a każdym z naszych użytkowników.

Potwierdzenie Ogólnych warunków jest koniecznym i obowiązkowym warunkiem zawarcia umowy między Użytkownikem a Sprzedawcą.

Akceptując Ogólne Warunki, użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych na podstawie umowy między nim a Sprzedawcą.

Definicje

Do celów niniejszych Ogólnych warunków należy rozumieć następujące warunki:

Strona internetowa - http://euromart.com/ i wszystkie jej podstrony.

Użytkownik - każda osoba fizyczna, która nabywa towary lub korzysta z usług nieprzeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej lub zawodowej, oraz osoba fizyczna, która jako kontrahent na mocy niniejszej ustawy działa poza zakresem swojej działalności gospodarczej lub zawodowej.

Ogólne warunki - te ogólne warunki, które obejmują warunki użytkowania, pliki cookie, zasady rejestracji i dostawy, dobrowolne rozstrzyganie sporów, formularze wycofania i wymiany oraz wszelkie inne istotne informacje umieszczone na stronie internetowej.

Dane osobowe - informacje o osobie, które ujawniają jej tożsamość fizyczną, psychiczną, psychiczną, rodzinną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną.

Towary - wszelkie materialne rzeczy ruchome, z wyjątkiem towarów sprzedawanych na podstawie egzekucji lub innych środków sądowych, a także rzeczy porzuconych lub skonfiskowanych na rzecz państwa, sprzedawanych przez władze publiczne. Woda, gaz i energia elektryczna są również uważane za towary, jeżeli są sprzedawane w ograniczonej ilości lub w określonej ilości.

Umowa kupna - umowa, na mocy której przedsiębiorca przenosi własność towarów na konsumenta lub zobowiązuje się do przeniesienia tej własności, a konsument płaci cenę towarów lub zobowiązuje się za nie zapłacić, w tym umowy, których przedmiotem są towary i usługi.

Alternatywna procedura rozwiązywania sporów - procedura pozasądowego rozstrzygania sporów użytkownikowych , która spełnia wymogi niniejszej ustawy i jest przeprowadzana przez organ w celu alternatywnego rozstrzygania sporów użytkownikowych.

Oferowane usługi

1. Na stronie internetowej  użytkownikami  mają możliwość zawarcia umów kupna sprzedaży towarów oferowanych przez Sprzedawcę.

2. Użytkownikami  używają interfejsu internetowego do zawierania umów ze Sprzedawcą na oferowane towary.

2.1 Umowę kupna dotyczącą sprzedaży towarów uważa się za zawartą w momencie potwierdzenia zamówienia przez Sprzedawcę.

2.2 W przypadku braku zapasów niektórych towarów Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odrzucenia zamówienia.

2.3 Po wybraniu jednego lub więcej towarów oferowanych na stronie internetowej Sprzedawcy, Użytkownik musi dodać towary do swojej listy towarów w celu zakupu.

2.4 Konieczne jest, aby Użytkownik  podał szczegóły dostawy oraz wybrał sposób i termin zapłaty ceny, po czym zamówienie zostanie potwierdzone za pośrednictwem interfejsu internetowego.

2.5 Składając zamówienie, użytkownik  otrzyma wiadomość e-mail z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia.

3. Sprzedawca ma prawo odmówić zawarcia umowy z niewłaściwym użytkownikem.

3.1 Sprzedawca ma prawo traktować użytkownikem  jako niewłaściwy w przypadkach, gdy:

1. Użytkownik  narusza ogólne warunki;

2. Stwierdzono nieprawidłowe, aroganckie lub niegrzeczne podejście do przedstawicieli przedsiębiorcy;

3. Stwierdzono systematyczne nę,anie Użytkownika przeciwko Sprzedawcy.

Ceny

4. Ceny oferowanych towarów są cenami wymienionymi na stronie internetowej Sprzedawcy w momencie składania zamówienia, z wyjątkiem przypadków oczywistego błędu.

4.1 Ceny towarów zawierają podatek VAT, jeżeli zakłada się, że zostanie naliczony.

5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów oferowanych na stronie internetowej w dowolnym momencie bez uprzedniego powiadomienia, a zmiany te nie będą miały wpływu na już złożone zamówienia.

6. Sprzedawca może udzielać rabatów na towary oferowane w Witrynie zgodnie z bułgarskimi przepisami ustawowymi i wykonawczymi ustanowionymi przez Sprzedawcę. Zasady mające zastosowanie do takich zniżek są dostępne w miejscu, w którym wyświetla się zniżka. Rabaty mogą być udzielane w różnych formach (np. Promocje, rabaty lojalnościowe, dostarczane indywidualnie, losowo lub w wyniku uczestnictwa w konkursie lub ankiecie klienta).

6.1 Nie można łączyć różnych rodzajów rabatów przy zamawianiu i zakupie tych samych towarów. Rabaty mogą wykluczać możliwość reklamacji towaru

Zapłata

8. Użytkownik może zapłacić cenę za zamówiony towar, korzystając z jednej z opcji wymienionych na wybranej przez siebie stronie internetowej. Płatność w Internecie jest możliwa na następujące sposoby:

Płatność gotówką przy odbiorze

9. Jeżeli Użytkownik wybierze opcję dostawy kurierem i płatności gotówką przy odbiorze, musi zapłacić cenę zamówionego towaru wraz z kosztami dostawy kurierem przy odbiorze towaru.

10. Jeśli  użytkownik wybierze metodę płatności z udziałem zewnętrznego dostawcy usług płatniczych, może on być związany warunkami i opłatami tej strony trzeciej.

11. Handlowiec nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli metoda płatności z udziałem zewnętrznego dostawcy usług płatniczych jest niedostępna lub w inny sposób nie działa z przyczyn niezależnych od niego.

Warunki dostawy towarów

Dostawa zamówionych produktów odbywa się następującymi metodami:

Za pośrednictwem zewnętrznego kuriera

Dostawa odbywa się do Użytkownika z terytorium Republiki Bułgarii, za pośrednictwem kuriera do Polski, chyba że na stronie internetowej podano inaczej.

Przed wysłaniem zamówionego towaru, handlowiec ma prawo skontaktować się z Użytkownikiem pod wskazanym przez niego telefonem, aby podać szczegóły dotyczące zamówienia i / lub dostawy.

Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie zamówienia w przypadkach, w których Użytkownik podał nieprawidłowe, niekompletne i / lub niedokładne dane osobowe, w tym gdy podał niepełny, niepoprawny lub fikcyjny adres lub telefon.

Dostawa odbywa się w terminach opisanych w każdej opcji dostawy w module interfejsu zamówienia. W wyjątkowych przypadkach sprzedawca zastrzega sobie prawo do przedłużenia czasu dostawy, informując o tym użytkownika na czas.

Dostawa odbywa się w terminach opisanych w każdej opcji dostawy w module interfejsu zamówienia. W wyjątkowych przypadkach sprzedawca zastrzega sobie prawo do przedłużenia czasu dostawy, informując o tym użytkownika na czas. Dostawa odbywa się w terminach opisanych w każdej opcji dostawy w module interfejsu zamówienia. W wyjątkowych przypadkach sprzedawca zastrzega sobie prawo do przedłużenia czasu dostawy, informując o tym użytkownika na czas.

Sprzedawca realizuje zamówienia w ciągu 1 dnia roboczego po realizacji zamówienia. Dostawa jest zwykle realizowana w zwykłym czasie, zgodnie z wybraną metodą dostawy.

Zamówione produkty są dostarczane do podpisu, a większe partie przy korzystaniu z usługi kurierskiej są dostarczane przy wejściu do budynku.

Przy dokonywaniu dostaw międzynarodowych zastosowanie mają zasady dotyczące dostawy i odbioru przesyłek do odpowiednich krajowych usług pocztowych oraz do właściwego prawa krajowego kraju, w którym odbiorca się znajduje.

Wszystkie koszty dostawy towarów są na koszt użytkownika./ Koszt zwrotów zaś na koszt firmy

Użytkownik nie może domagać się zwrotu pieniędzy, jeśli odmówił uiszczenia opłat za dostawę lub otrzymania paczki.

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany metod wysyłki i / lub warunków płatności dostępnych w dowolnym momencie poprzez opublikowanie metod wysyłki i płatności dostępnych na stronie internetowej bez wcześniejszego powiadomienia.

Odstąpienie od umowy i wymiana

12. Użytkownik ma prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyny, bez odszkodowania lub kary w terminie 14 dni od daty otrzymania towaru przez  Użytkownik lub osobę trzecią.

13. Aby skorzystać z przysługującego mu prawa wynikającego z tego postanowienia,  Użytkownik musi wyraźnie powiadomić Sprzedawcę o swojej decyzji odstąpienia od umowy i indywidualnie wskazać towary, które chce zwrócić, podając wszystkie szczegóły dotyczące zrealizowanego zamówienia i dostawy, w tym między innymi: treść i wartość zamówienia , dane osoby realizującej zamówienie, dane osoby odbierającej dostawę i datę dostawy.

14. Sprzedawca publikuje na swojej stronie internetowej formularz do skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy.

15. Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, Sprzedawca zapewnia  użytkownikowi możliwość wypełnienia i przesłania drogą elektroniczną za pośrednictwem strony internetowej standardowego formularza odstąpienia lub innego jednoznacznego żądania. W takich przypadkach Sprzedawca niezwłocznie prześle  Użytkownikowi potwierdzenie, że jego odstąpienie zostało zaakceptowane na trwałym nośniku.

16.  Użytkownik jest zobowiązany zwrócić towar na swoje konto, wraz z paragonem i fakturą, jeśli jest dostępna (nie jest konieczna), przekazując je Sprzedawcy lub osobie przez niego upoważnionej w terminie 14 dni od dnia, w którym  Użytkownik wykorzystał prawo  do odstąpienia od umowy.

17. Po zwrocie towary muszą znajdować się w oryginalnym opakowaniu, bez oznak używania lub zakłócenia prezentacji. Musisz  nas o tym powiadomić. W takim przypadku poinformujemy jak nadać samodzielnie  towar bez dodatkowych opłat. Nie wysyłaj przesyłek sam, ponieważ poniesione koszty nie będą zrefundowane!  Niezbędny bedzie formularz zwrotu dostepny na naszej stronie

18. Przedsiębiorca ma prawo do odroczenia zwrotu do momentu zwrotu towarów lub dostarczenia dowodu, że towary zostały odesłane, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

19. W przypadku niespełnienia przez  Użytkownika obowiązku zwrotu towaru bez powiadomienia Sprzedawcy i bez uzasadnionego powodu, uważa się, że wycofał on swoje oświadczenie w celu odwołania się do odstąpienia od umowy.

20. Jeżeli Sprzedający  poniósł wydatki w związku z wykonaniem umowy, a  Użytkownik odstąpił od umowy, Sprzedawca ma prawo zatrzymać odpowiednią kwotę za poniesione wydatki lub żądać ich zapłaty.

21.  Użytkownik nie jest uprawniony do odstąpienia od umowy, jeżeli przedmiotem umowy jest:

22. Sprzedawca zwróci  Użytkownikowi cenę zapłaconą za zwracany towar jesli powyższe zasady zostaną spełnione. Uwaga! Produkty z promocji - mogą nie podlegać reklamacjom i zwrotom. 

Gwarancje i roszczenia

23. Użytkownik ma prawo do reklamacji wszelkich niezgodności towarów lub usług z umową / zamówieniem, jeżeli po dostawie zostaną stwierdzone rozbieżności z umową zakupu.

24. Wszelkie niezgodności towarów konsumpcyjnych z umową kupna, które ujawnią się w ciągu 1 miesiaca od dostawy towarów, uważa się za istniejące w chwili dostawy, jeżeli zostanie udowodnione, że niezgodność wynika z charakteru produktów lub niezgodności.

25.  Użytkownik nie może zakwestionować zgodności towarów konsumpcyjnych z umową sprzedaży, jeżeli:

1. przy zawieraniu umowy wiedział lub nie mógł być nieświadomy niezgodności;

2. niezgodność jest spowodowana materiałami dostarczonymi  użytkownikowi.

26.  Użytkownik jest uprawniony do żądania towarów lub usług, niezależnie od tego, czy producent lub sprzedawca udzielił gwarancji handlowej na te towary lub usługi.

27. Jeśli zaspokojenie roszczenia z reklamacji nastąpi poprzez wymianę towaru na inny niż uzgodniony, Sprzedawca zachowa oryginalne warunki gwarancji dla  użytkownika.

28. Po złożeniu reklamacji  użytkownik może żądać zwrotu zapłaconej kwoty, wymiany towaru na inny niż uzgodniony lub obniżenia ceny.

29. Reklamacje należy składać ustnie na numer telefonu Sprzedawcy lub na piśmie za pośrednictwem adresu e-mail, poczty lub adresu firmy. Kupiec umieszcza dostęp do formularza wniosku na swojej stronie internetowej.

30. Składając reklamację, konsument określa przedmiot reklamacji, preferowany przez niego sposób zaspokojenia roszczenia z reklamacji, kwotę reklamowanej kwoty i adres, numer telefonu i kontaktowy adres e-mail.

31. Składając reklamację,  użytkownik musi również załączyć dokumenty, na których opiera się reklamacja, a mianowicie:

1. paragon lub faktura;

2. protokoły, akty lub inne dokumenty potwierdzające niezgodność towarów z uzgodnionym;

3. inne dokumenty potwierdzające roszczenie według przyczyny i kwoty.

32. Reklamację towaru konsumpcyjnego można zgłaszać do 14 dni od dnia dostarczenia towaru.

33. Termin zostaje zawieszony na czas niezbędny do osiągnięcia porozumienia między sprzedawcą a użytkownikem w celu rozwiązania sporu.

34. Jeżeli Sprzedawca złożył gwarancję handlową na towary, a okres gwarancji jest dłuższy niż terminy składania reklamacji zgodnie z ust. 1, reklamacja może być złożona do momentu wygaśnięcia gwarancji handlowej.

35. Złożenie skargi nie może wykluczać wniesienia skargi.

36. Przedsiębiorca prowadzi rejestr złożonych skarg. Dokument wysyłany jest do  Użytkownika na wskazany przez niego adres e-mail, podając numer reklamacji z rejestru oraz rodzaj towaru.

37. Jeżeli Sprzedawca spełni reklamację, wyda za nią akt, który zostanie sporządzony w dwóch egzemplarzach i obowiązkowo przekaże  Użytkownikowi jedną kopię.

38. Na podstawie uzasadnionej reklamacji przedsiębiorca doprowadza towar do zgodności z umową zakupu w terminie jednego miesiąca od złożenia reklamacji przez  użytkownika.

38,1. Jeżeli towary nie zostały naprawione po upływie terminu, o którym mowa w poprzednim przepisie,  Użytkownik ma prawo do odstąpienia od umowy i odzyskania zapłaconej mu kwoty lub do żądania obniżenia ceny towarów konsumpcyjnych na podstawie art. 114 ustawy o ochronie  użytkowników.

38,2 Dostosowanie towaru do umowy kupna jest dla  Użytkownika bezpłatne. Nie ma kosztów i znacznych niedogodności związanych z transportem materiałów eksploatacyjnych lub materiałów oraz prac związanych z ich naprawą.

39. Jeżeli towary konsumpcyjne nie odpowiadają umowie kupna, a  użytkownik nie jest zadowolony z rozstrzygnięcia reklamacji, ma prawo wybrać jedną z następujących opcji:

1. odstąpienie od umowy i zwrot zapłaconej przez niego kwoty

2. obniżka ceny.

40.  Użytkownik nie może domagać się zwrotu zapłaconej kwoty ani obniżenia ceny towaru, jeżeli przedsiębiorca wyrazi zgodę na zastąpienie go nowym towarem lub naprawę towaru w terminie jednego miesiąca od złożenia reklamacji.

41. Przedsiębiorca jest zobowiązany do zastosowania się do wniosku o rozwiązanie umowy i do zwrotu kwoty zapłaconej przez  użytkownika, jeżeli po zaspokojeniu trzech roszczeń wynikających z reklamacji  użytkownika poprzez naprawę tego samego towaru w okresie gwarancji wystąpi kolejne zdarzenie niezgodności towaru z umową zakupu.

42.  Użytkownik nie może żądać rozwiązania umowy, jeżeli niezgodność towarów konsumpcyjnych z umową jest nieznaczna. Własność intelektualna

Ze względów higienicznych bielizna/stroje kąpielowe nie są wymieniane/zwracane.

43. Prawa własności intelektualnej do wszystkich materiałów i zasobów dostępnych na stronie internetowej Sprzedawcy (w tym dostępnych baz danych) podlegają ochronie na podstawie praw autorskich i praw pokrewnych, należą do Sprzedawcy lub odpowiedniej osoby, która przyznała prawo do korzystania ze Sprzedawcy i nie może być wykorzystywana z naruszeniem obowiązujące ustawodawstwo.

44. Kopiując lub powielając informacje poza dopuszczalnym zakresem, a także w przypadku jakiegokolwiek innego naruszenia praw własności intelektualnej zasobów Sprzedawcy, Sprzedawca ma prawo dochodzić w całości odszkodowania za bezpośrednie i pośrednie szkody.

45. O ile wyraźnie nie uzgodniono inaczej,  użytkownik nie może reprodukować, modyfikować, usuwać, publikować, rozpowszechniać ani w żaden inny sposób publikować źródeł informacji opublikowanych na stronie internetowej sprzedawcy.

46. ​​Sprzedawca zobowiązuje się dołożyć należytej staranności, aby umożliwić  Użytkownikowi normalny dostęp do świadczonych usług.

47. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zawieszenia dostępu do świadczonych Usług. Sprzedawca ma prawo, ale nie obowiązek, do usuwania źródeł informacji i materiałów opublikowanych na swojej stronie internetowej według własnego uznania. Rozwiązanie i odstąpienie od umowy

48.  Użytkownik ma prawo, według własnego uznania, do jednostronnego rozwiązania umowy bez uprzedniego powiadomienia, jeśli stwierdzi, że świadczone usługi są wykorzystywane z naruszeniem niniejszych Ogólnych warunków, ustawodawstwa Republiki Bułgarii i ogólnie przyjętych standardów moralnych.

49. Z wyjątkiem przypadków określonych w niniejszych Ogólnych Warunkach, umowa między stronami również zostanie rozwiązana przez zakończenie działalności Sprzedawcy lub zakończenie konserwacji jego strony internetowej.

50. Z wyjątkiem przypadków określonych powyżej, każda ze stron może wypowiedzieć niniejszą Umowę, powiadamiając drugą Stronę w przypadku niewykonania zobowiązania przez jeden miesiąc.

51. Pisemną formę umowy uznaje się za spełnioną poprzez wysłanie wiadomości e-mail, naciśnięcie przycisku elektronicznego na stronie treści, która ma zostać wypełniona lub wybrana przez użytkownika, lub poprzez zaznaczenie pola (pola wyboru) na stronie poniżej, jeżeli oświadczenie jest technicznie zarejestrowane, aby można je było odtworzyć .

Klauzula zbawienia

52. Strony oświadczają, że jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszych Ogólnych warunków okażą się nieważne, nie wpłynie to na ważność całej umowy lub innych jej części. Nieważne postanowienie zostanie zastąpione wiążącymi przepisami lub ustaloną praktyką.

 Zmiana ogólnych warunków

53. Sprzedawca jest zobowiązany do poinformowania Użytkownika o każdej zmianie niniejszych Ogólnych warunków w terminie 7 dni od wystąpienia tej okoliczności na adres e-mail podany przez  Użytkownika.

54. Jeżeli nie zgadza się ze zmianami Ogólnych warunków,  użytkownik ma prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyny i bez odszkodowania lub sankcji. Aby skorzystać z tego prawa,  Użytkownik musi poinformować Sprzedawcę w ciągu miesiąca od otrzymania powiadomienia zgodnie z poprzednim postanowieniem.

55. W przypadku gdy  użytkownik nie skorzysta z prawa odstąpienia od umowy zgodnie z procedurą określoną w niniejszych Ogólnych warunkach, zmianę uważa się za zaakceptowaną przez konsumenta bez zastrzeżeń.

Decydujące prawo

56. Wszelkie sprawy nie rozwiązane w niniejszych Ogólnych Warunkach podlegają przepisom obowiązującego ustawodawstwa Republiki Bułgarii.